Урегулиране на поземлен имот (УПИ)?

Урегулирането на имот е процедура, която трябва да бъде извършена от специалист. Това е така, защото при желание за строителство, регулацията е необходимост и е от особена важност за бъдещите инвестиционни намерения на собственика на имота.

Какво е поземлен имот (ПИ)?

Терминът "поземлен имот" е дефиниран в закона за кадастъра и в имотния регистър, като част от земната повърхност, включително и тази, която трайно е покрита с вода, определена с граници съобразно правото на собственост. Поземлени имоти по смисъла на ЗКИР са и парцелите, по отношение на които е приложен и дворищнорегулационен план. За нуждите на устройството на територията в ЗУТ са въведени също и термините "неурегулиран поземлен имот", който по смисъла на Закона за устройство на територията (ЗУТ) е имот, който не е урегулиран с подробен устройствен план (ПУП) и “урегулиран поземлен имот", за който с подробен устройствен план (ПУП) са определени граници, достъп от улица, път или алея, конкретно предназначение и режим на устройство.

Неурегулирани са онези територии, за които няма действащ подробен устройствен план (ПУП), приет при действието на ЗУТ, нито е налице заварен подробен градоустройствен план, приет при действието на предходните благоустройствени закони.

Урегулирането на поземлен имот включва определянето на граници, конкретно предназначение и конкретен режим на устройство на поземления имот.

Какво е ПУП?

Законът за устройство на територията /ЗУТ/ използва като „инструментариум“ за провеждане на устройствена политика и за даване на устройствен статут на поземлените имоти два вида устройствени планове – общ устройствен план /ОУП/ и подробен устройствен план /ПУП/.

Докато общите устройствени планове /ОУП/ определят преобладаващото предназначение и начин на устройство на отделните структурни части на териториите, обхванати от плана, подробните устройствени планове /ПУП/ определят конкретното предназначение и начин на устройство на отделните поземлени имоти, в обхваната на плана. Подробните устройствени планове конкретизират устройството и застрояването на териториите на населените места и землищата им, както и на селищните образувания. Предвижданията на подробните планове са задължителни за инвестиционното проектиране.

Прочети повече за: ПУП – ВСИЧКО, КОЕТО ТРЯБВА ДА ЗНАЕМ ЗА ПОДРОБНИЯ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН

Кога се налага изработване или изменение на ПУП?  

Изработване или изменение на ПУП е процедура от изключително значение за осъществяването на всеки успешен инвестиционен проект, която се налага в следните ситуации:

 • При урегулиране на поземлен имот с цел строителство;
 • При промяна на предназначение на земи;
 • При изменение на съществуващ кадастрален план с цел корекция 
 • При съдебна делба на урегулирани поземлени имоти.

Какви са необходимите документи за изработване на ПУП?

За изработване или изменение на Подробния устройствен план на вашия поземлен имот са Ви необходими:

 • Заявление по образец;
 • Документ за собственост и скица на имота;
 • Удостоверение за наследници при наследствени имоти;
 • Писмено съгласие на собствениците на съседните урегулирани поземлени имоти, в които се иска свързано ниско застрояване /чл.21 ал.4 от ЗУТ/;
 • Предварителен договор за прехвърляне на собственост с нотариално заверени подписи /чл.17 ал.2 т.2 и 3 от ЗУТ/
 • Квитанция за платена такса;
 • Мотивирано предложение за изработване на ПУП, в което се описва какви са инвестиционните намерения на собственика.

За да бъдете изцяло спокойни и с напълно изрядни документи, препоръчваме да се доверите за изготвяне на проекта на професионален архитект или архитектурно студио.

От изключителна важност е да бъдат конкретно и коректно определени регулационните линии на имота, тъй като недоброто извършване на процедурата често крие опасности за създаване на проблеми между съседите. На по-късен етап, например, при намерения за сключване на сделка с имота, и ако не сте уредили регулацията със съседите, трудно бихте могли да сключите сделка за продажбата му. При осъществяването на самата процедура по урегулиране е важно да се спазват всички разпоредби в Закона за устройство на територията. 

Независимо дали ви предстои архитектурно проектиране - на къща или на сграда, или се интересувате от урегулиране на поземлен имот и/или изменения на ПУП, архитектурно студио Marten Project Company е тук да ви съдейства. Свържете се с нашия професионален екип за консултация или заповядайте на място в офиса ни в гр. София, ул. „Синанишко езеро“ 9A.