Скица на имот и комбинирана скица - кога ни трябват и как се издават?

Кога ни трябва скица на имот?

Скица на недвижим имот е един от необходимите документи, които ще ви потрябват  за извършването на всякакви разпоредителни сделки с имота, като покупко-продажба, дарение, ипотека и други. Скица се изисква и при подаване на заявление за допускане до градоустройствена процедура, издаване на виза за проектиране, одобряване на инвестиционен проект, като и за всички други дейности описани в ЗУТ, свързани с недвижимия имот.

Четете повече от нашия архитектурен блог: Виза за проектиране - как и кога се издава

Как се вади скица на имот

Първата стъпка при издаването на скица на недвижим имот е да се провери в Агенцията по геодезия, картография и кадастър (АГКК) дали той попада на територия с влязла в сила кадастрална карта. Проверката на скица може да се извърши във всеки областен град в България в Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК).

Ако имотът  не попада на територия с влязла в сила кадастрална карта, скица може да се извади от техническата служба на общината в която се намира.

Ако имотът попада на територия извън регулация и без влязла в сила кадастрална карта, скица може да се издаде от Общинската служба по земеделие, в която се намира по местонахождение.

Скиците могат да бъдат извадени само от собствениците на дадения имот или от трето лице с нотариално заверено пълномощно, със заявление, документ за самоличност, като трябва да приложат и копие от документа за собственост.

От ноември 2019г. скици на имот издават и всички правопоспособни геодезисти, без значение, дали са юридически или физически лица, които имат договор с Агенцията по геодезия, картография и кадастър (АГКК) за извършването на тази дейност.

Агенцията по геодезия, картография и кадастър (АГКК) предлага и възможност за онлайн издаване на скица, но Ви е необходим електронен подпис.

Нотариусите имат споразумение с Агенцията по геодезия, картография и кадастър (АГКК) да правят справки и да изваждат скици от името на собственика, само за имоти свързани със съответното нотариално производство.

Срокът за изпълнение на заявка от Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) за издаване на кадастрална скица на недвижим имот е както следва:

  • Обикновената поръчка отнема 14 дни. Таксата за изпълнение варира в зависимост от това дали имотът се намира в урбанизирана или неурбанизирана територия. 
  • Бързата поръчка за изваждане на скица е със срок от 3-4 дни.
  • Правоспособните геодезисти и нотариусите имат възмножност да Ви издадат скица за срок по-малък от 24 часа, но е необходимо да е вписан правилният собственик в кадастралния регистър - ако не е, отразяването му в системата е ръчно и отнема 4-5 дни.

Как да извадим скица на имот по време на извънредно положение?

При въвеждането на извънредното положение в България, Агенцията по геодезия, картография и кадастър (АГКК), продължава своята работа на определените адрес, при изключително засилени мерки за безопасност за служителите и клиентите си. Поради непрекъснато променящата се обстановка в страната, препоръчваме да се свържете по телефон със службата в съответния град, за да научите най-актуалната информация при обслужване на клиенти.

Четете повече от нашия архитектурен блог: Защо и как да проектираме успешно по време на криза?

По-голяма част от правоспособните лица по кадастъра работят и са по-лесно достъпни от примните на СГКК-София.

Когато собственикът не е вписан в КР се нуждаете от комбинирана скица за идентичност по чл.16 от ЗКИР, която доказва, че собстеността съвпада в границата на допустимата точност или попада изцяло в границите на имота от одобрената кадастрална карта.

Архитектурно студио Marten Project Company предлага различни консултантски услуги и ще Ви съдейства при проучването и изваждането на комбинирана скица за Вашия имот.

Какво представлява комбинирана скица на имот?

"Комбинирана скица" е скица, в която са отразени съвместените данни от два или повече източници: кадастрална карта, кадастрални планове, регулационни планове, устройствени планове, геодезически измервания, специализирани карти, зони на ограничения, както и карти и планове, одобрени по реда на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи и Закона за възстановяване на собствеността върху горите и земите от горския фонд, oтговорност, точност, предмет на изпълнението, извод, съвпадане на линиите в границaта на точността.

Комбинираната скица могат да се разделят на два основи вида.

  1. Комбинирана скица за издаване на виза за проектитране се изработва чрез съвместяването на действащия подробен устройствен план (ПУП) и кадастралната карта (КК).
  2. Комбинирана скица за идентичност се съместяват всички (действащи и предходни) подробни устройствени планове (ПУП), стари кадастрални планове и др. , които имат отношение към имота, описан в документите за собственост.

Четете повече от нашия архитектурен блог: ПУП - Всичко, което трябва да знаем за Подробния устройствен план

Кога се издава комбинирана скица на имот

Комбинирана скица на имот е необходима, когато започвате проектиране, за удостоверение дали регулацията и кадастъра съвпадат и дали трябва да се правят корекции. Такъв тип скица може да се изработва само от правоспособни лица. 

Интересувате се как да извадите комбинирана скица и дали документите, които имате са актуални? С удоволствие ще Ви консултираме по всички въпроси за Вашия имот. Свържете се архитектурно студио Marten Project Company за безплатна консултация и професионално проектиране.