Какво означават различните етапи в строителството: акт 14, акт 15, акт 16?

Намерили сте мечтаното бъдещо жилище или офис помещение и смятате да преминете към етап покупка. Ето какво трябва да знаете за три от най-важните етапи от строителството на една сграда, без които тя не може да бъде завършена и въведена в експлоатация.

Различните етапи в строителството - Акт 14, Акт 15 и Акт 16

Когато говорим за строителство всеки един човек си представя множество механизации, специализирана работна ръка и месеци или години работа на обекта. Зад цялата организация на строителството стоят редица протоколи и актове, които декларират отделните етапи. За целта има специално създадена наредба №3 от 31 юли 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството. С тази наредба се определят условията и редът за съставяне на актове и протоколи за подготовка, откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво, и за приемане на завършени видове строителни и монтажни работи при изпълнението на строежите, на отделни етапи или части от тях.

Един от най-важните актове е акт №14. Той е пряко свързан с издаденото разрешение за строеж. В закона е разписано, че разрешението за строеж е валидно 5 години, в които трябва да бъде построена сградата до акт 14 или груб строеж. В случай, че този срок не е изпълнен, разрешението за строеж отпада и трябва да се издаде отново.

Четете повече от нашия архитектурен блог: Виза за проектиране - как и кога се издава

Акт 14 - Акт за приемане на конструкцията

Акт образец 14 е акт за приемане на конструкцията и се съставя от проектанта-конструктора, строителя и технически правоспособното физическо лице по част "Конструктивна" към лицето, упражняващо строителен надзор.

Акт 14 съдържа констатации за съответствието на строежа с проекта въз основа на данни от съставената предходна документация (дневници на строежа - бетонов, монтажен и др., съгласно правилата за изпълнение на съответния вид СМР, документите, удостоверяващи съответствие на вложените строителни продукти с изискванията по чл. 169а, ал. 1 от ЗУТ, и други, доказващи годността за употреба при спазване на основните изисквания към строежите) съгласно действащата нормативна уредба за приемане, извършване и контрол на отделните видове строителни и монтажни работи, оценка за наличие на недостатъци, възможността за тяхното отстраняване и заключение за приемане на строителната конструкция при постигане изискванията на чл. 169, ал. 1 и 3 от ЗУТ.

В повечето случаи този акт маркира т.нар. степен на завършеност „Груб строеж“. С този акт и удостоверение от страна на общината, 5-годишният срок на разрешението за строеж спира да тече и се приема, че сградата съществува физически и предстои да бъде завършена и въведена в експлоатация.

Вторият важен етап от строителството е получаването на Акт 15.

 

Акт 15 - констативен акт за установяване годността за приемане на строежа

 

Този констативен акт за установяване годността за приемане на строежа (част, етап от него) се съставя на основание чл. 176, ал. 1 от ЗУТ от възложителя, проектантите по всички части на проекта, строителя, лицето, упражняващо строителен надзор, и от технически правоспособните физически лица към него, упражнили строителен надзор по съответните части, или от техническия ръководител за строежите от пета категория. Акт 16 е основание за съставяне на окончателен доклад от лицето, упражняващо строителен надзор. С акт 15 се извършва предаването на строежа и строителната документация от строителя на възложителя и съдържа:

  • Описание на договорите за изпълнение на строителството, строителните книжа, екзекутивната документация и съставените актове и протоколи по време на строителството, документацията от строителното досие на обекта (актове, протоколи, дневници, декларации за експлоатационни показатели/декларации за характеристиките на строителния продукт на вложените строителни продукти и други документи, изискващи се по съответен нормативен акт), както и на тези за проведени изпитвания, измервания и др., доказващи правилността на изпълнението, и др.;
  • Данните от огледа на място и околното пространство (възстановено ли е във вида при откриване на строителната площадка), включително описание на строежа и на неизвършени, незавършени или недобре извършени работи, които до подаване на искане за издаване на разрешение за ползване (удостоверение за въвеждане в експлоатация) следва да бъдат отстранени, за което се съставя констативен протокол и др.;
  • Доказателства, че строежът е изпълнен съобразно одобрените инвестиционни проекти, заверената екзекутивна документация, изискванията към строежите по чл. 169, ал. 1 и 3 от ЗУТ и условията на сключения договор, въз основа на които съставителите установяват годността за приемане на строежа, частта или етапа от него;

 

С този констативен акт строителите приемат, че са завършили сградата в съответствие с одобрените проекти и предстои единствено тя да бъде въведена в експлоатация. За да се случи това е необходимо да има открити индивидуални партиди към експлоатационните дружества, тоест всеки собственик на обект в сградата да има собствена партида за ток, вода, парно, газ и т.н.

Последният нужен документ е Акт 16.​

Акт 16 - протокол за установяване на годността за ползване на строежа

Акт 16 е протокол за установяване годността за ползване на строежа - съставя се от определените лица от началника на ДНСК или от упълномощено от него лице със заповедта за назначаване на Държавна приемателна комисия по реда на Наредба № 2 от 2003 г. за разрешаване ползването на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти, за строежите, за които такава е задължителна.

Бихме искали да обърнем внимание, че е често срещана грешка е Акт 16 да се приема като „Разрешение за ползване“. Този акт е основание да бъде издадено „Разрешение за ползване“ от държавна приемателна комисия която установява годността за ползване на строежа. Това касае строителните обекти от 1-ва до 3-та категория.

При строежи тип жилищна сграда от 4-та до 6-та категория, след представяне на всички актове по време на строителството, както и с доклад от фирма за строителен надзор, се издава само и единствено Удостоверение за въвеждане в експлоатация от съответния главен архитект при съответната община. В тези случаи не се съставя акт 16.

С издаването на това удостоверение се приема, че обектът е годен за обитаване.

Разкрийте пълния потенциал на Вашия имот. Архитектурно студио Marten Project Company - MPC ще Ви консултира по всички въпроси от архитектурното проектиране до въвеждането на сградата Ви в есклоатация, за да постигне следващият Ви проект търсения устойчив успех - свържете се с нас сега.