Какво e полезно да знаем за инвестиционното проектиране?

Инвестиционното проектиране в последните месеци отново доказа ефективността си с пълния си потенциал. Добрият план е основата на качествения проект и базата за доброто му изпълнение. Всеки етап на инвестиционното проектиране е свързан със законови процедури, а доброто му изпълнение от нашето архитектурно студио гарантира желания краен резултат.

Преди да започнете цялостния анализ на инвестиционното проектиране с нашите архитекти, необходимо е да разполагате с: 

  • Скица на имота
  • Виза за проектиране – ако имате издадена такава
  • Становища от експлоатационните дружества (Електро, ВиК, ТЕЦ, газопреносна мрежа).
  • Геодезическо заснемане на терена – ако сте възлагали таковa на геодезист
  • Данни за собствеността на парцела 

 

Прочети повече за: ВИЗА ЗА ПРОЕКТИРАНЕ - КАК И КОГА СЕ ИЗДАВА?

Каква е основата на един инвестиционен проект? 

Инвестиционният проект се състои от отделни части – архитектура, конструкции, електро, водоснабдяване и канализация, отопление, вентилация и климатизация, геодезия, геология, паркоустройство, пожарна безопасност и други. Отделните части, както и преди сме уточнявали, се изработват от проектанти, които следва да са получили проектантска правоспособност по реда на Закона за камарата на архитектите и инженерите в инвестиционното проектиране. 

Какви са етапите на инвестиционното проектиране?

Всеки инвестиционен проект с дългосрочен и устойчив успех преминава през следните етапи:

 

Предварително инвестиционно проучване или предпроектно проучване

При инвестиционното проектиране e препоръчително предварителното проучване, с което да се определят целите и възможностите на проекта, спрямо законовите рамки и желанията на инвеститора. При това проучване инвеститорът успява да опознае в детайли специфичните особености на своя имот. По този начин той може да бъде максимално подготвен за евентуалните перипетии, които да забавят или възпрепятстват неговите инвестиционни намерения.

 

Изготвяне на идеен, технически и работен проект

Идеен проект

В етапа на идейния проект започва същинското проектиране на сградата. В тази фаза се изготвят варианти на цялостната концепция, функционални схеми, разположение и вид на обектите (апартаментите). Определят се визията и размерите на сградата,  стойността на имота , определя се мястото на сградата в парцела, какви строителни материали и системи ще се използват, площта на помещенията, височината на етажите и много други особености които обрисуват рамката на бъдещата сграда. 

 

Технически проект

С техническия проект се допълват решенията на идейния проект. При него се включват всички инженерни специалности, като водоснабдяване и канализация, електро, отопление, вентилация и климатизация, енергийна ефективност, газоснабдяване, геодезия, геология, паркоустройство, пожарна безопасност, план за управление на строителните отпадъци и други. Разработва се цялата инсталация на сградата, съгласуват се различните трасетата, подбират се най-подходящите системи и материали. Изготвят се подробни чертежи на разпределенията на етажите, разрезите и фасадите, изясняват се размерите и площите на всички помещения, описват се материалите за обработката на стени, подове, тавани, правят се спецификации. Изяснява се фасадата. Проектът се привежда във вид, съответстващ на всички законови и нормативни изисквания, готов да бъде внесен за издаване на разрешение за строеж.

 

Работен проект

Работният проект е препоръчителен, не е задължителен. Той има за цел да разясни и най-малките детайли по сградата. Затова се разработват десетки детайли, показвайки всеки един материал и система как взаимодействат, подробни спецификации, разкрой на фасадите, пълни количествени сметки, интериорни решения на общите части, избор на конкретни материали. Този проект има за цел детайлно да определи техническите характеристики на предвидените за влагане строителни  материали и системи, както и да опише начина за изпълнението.

 

За да бъде процесът по инвестиционно проектиране лесен и успешен за Вас, нашите специалисти в архитектурно студио „Marten Project Company – MPC“ предлагат пълен набор от услуги в областта на проектирането, като това включва и изготвяне на подробен инвестиционен проект - свържете се с нас още сега.