ПУП – Всичко, което трябва да знаем за Подробния устройствен план

Подробният устройствен план (ПУП) е неизменна част от създаването на всеки имот и е изключително важно приложение към общия градоустройствен план. Той се създава, за да бъдат представени парцелите, които ще се застроят или няма да се застроят.

ПУП определя конкретното предназначение на даден имот – дали той ще бъде проектиран за живеене или не. В него задължително се описват площта, границите, характера, начина на застрояване на имота, както и неговият вид (например земеделска земя).

Видове ПУП

Основните видове на подробния устройствен план включват следните подкатегории:

 • ПУП – мотивирано предложение

 • ПУП с Комплексен проект за инвестиционна инициатива

 • ПУП-ПР план за регулация - план за регулация на улици и поземлени имоти без режим на застрояване

 • ПУП-ПЗ план за застрояване

 • ПУП-ПРЗ план за регулация и застрояване - план за регулация на улици и поземлени имоти и за режим на застрояване

 • ПУП-ПУР план за улична регулация - план за регулация само на улици и на поземлени имоти за обекти на публичната собственост

 • ПУП-РУП работен устройствен план - план за застрояване и силуетно оформяне


Може ли ПУП да бъде изменен?

Подробният устройствен план не може да бъде изменен, когато е с цел узаконяване на незаконен строеж, както и за да промени предназначението на зелените площи.

Важно е да се отбележи, че все пак ПУП търпи промени в някои ситуации. Обстоятелствата, при които това се случва са:

 • Когато кадастралната карта, която показва точните граници на всеки един имот, квартал, улица или сграда, се измени. Това означава, че съответно и подробният устройствен план трябва да бъде коригиран.

  Когато вече има съществуващ план, но в него са допуснати грешки (напр. при описването на имота).

 • Ако са открити археологически или културни ценности.

  Тогава е необходимо планът да осигурява тяхното запазване.

 • При съдебна делба на урегулирани имоти.

  Тогава, например, в един парцел се строят две къщи на мястото на едната, която е заложена по план.

 • При промяна на предназначението на земите. 

При измяна на подробния устройствен план е необходимо да разполагаме със съгласие за това от всички собственици на съседни имоти, които биха били засегнати от неговата промяна. Така ще си гарантираме, че няма да си създадем излишни конфликти и неприятности, когато дойде време за изпълнение на планирания строеж.

Документацията, която ще е необходима за изменение на подробния устройствен план включва:

 • Проект на подробния устройствен план, изготвен от архитект с проектантска правоспособност

 • Заявление по образец, както и скица на имота

 • Документ за собственост на имота 

 • Удостоверение за наследници (когато имотът е наследствен)

 • Квитанция за платена такса, която общината определя за извършената от нея услуга.

 • Предложение за изработване или промяна на ПУП, като в него се посочват мотивите на собственика и се описват инвестициите, които той ще направи по имота.


Процедура по изменение на ПУП


След набирането на всички необходими документи за изменение на ПУП е време за следващата стъпка. Собственикът на имота е този, който трябва да отправи искане за промяна на подробния устройствен план. То се подава до кмета на общината, в която се намира парцелът или имотът. Работа на кмета е да отправи предложение до общинския съвет за приемане или изменение на предоставения подробен устройствен план. Тогава общинският съвет решава дали да одобри, или да откаже промяната му в срок до 1 месец.

За да бъде процесът по създаване на нов имот още по-лесен нашите специалисти в арх. студио „Marten Project Company – MPC“ предлагат пълен набор от услуги в областта на проектирането, като това включва и изготвяне на подробен устройствен план - свържете се с нас.