Разликите между търпим, законен и незаконен строеж