Услуги

"Мартен Проджект Къмпани - МРС" ЕООД предлага пълен набор от услуги в областта на проектирането, а именно:

 • Проектиране на жилищни, общественни, административни сгради

  Идейни, технически и работни проекти по части:

  - част Архитектурна

  - част Конструктивна, конструктивно становище

  - част Геодезия: вертикална планировка и трасировъчен план

  - част ВиК

  - част ЕЛ

  - част ОВиК

  - част Енергийна ефективност

  - доклад Енергийна ефективност

  - част Благоустрояване и Озеленяване

  - част Технологична

  - Геоложки доклад

  - част Временна организация на движението

  - План за управление на отпадъците

  - План Безопасност и здраве

  - част Пожарна безопасност

 • Консултантски услуги

  - Консултация при избор на недвижим имот с цел закупуване
  Изготвяне на цялостен анализ на недвижимия имот с всичките му реални положителни и отрицателни характеристики

  - За парцели и поземлени имоти при строителство:
  Анализ на възможностите за застрояване според действащите устройствени планове
  Уточняване и изготвяне на задание за проектиране и строителна програма
  Изработване на концептуално предложениe

  - За съществуващи сгради, части от сгради и помещения:
  Комплексна оценка: функционални, комуникационни, икономически аспекти
  Възможности за преустройство, при и надстрояване, конструктивно състояние
  Интериорни, функционални, строително-технически решения
  Възможности за делба, обособяване и смяна предназначение
  Заснемане за покупко-продажба, индентификационен номер, узаконяване

  - Изготвяне на становища, мотивирани предложения, ПУП, РУП, виза за проектиране

 • Интериорни проекти и вътрешен дизайн

  Изготвяне на интериорни проекти:

  - План настилки

  - Разпределение

  - Изгледи на стените

  - Разгъвки

  - Суфит (план таван)

  - Спесификация на материалите

  - Проектиране на мебели

  - Избор на обзавеждане

  - Проект осветление

  - Избор на материали

  - Ръчни скици

  - 3D визуализации

 • Изготвяне на 3D визуализации

  - Изготвяне на 3D визуализация на всеки проект, имащ нужда от представяне под лесна за възприемане форма. Това Ви дава възможност да експериментирате с различни идеи и да прецените коя е най- подходяща за Вас.

  - Изготвяне на 3D визуализация, за да може Вашата идея да бъде материализирана.

 • Изготвяне на градоустройство, геодезически заснемания

  Консултация, процедиране и изработка на ПУП, РУП и геодезически заснемания:

  - Геодезическа снимка за проектиране на сгради и съоръжения

  - Изготвяне на подробен устройствен план (ПУП)

  - Изготвяне на работен устройствен план (РУП)

  - Изготвяне на план за регулация и застрояване (ПРЗ)

  - Изготвяне на вертикална планировка и трасировъчен план за инвестиционни проекти

  - Изготвяне на комбинирана скица за мотивирано предложение и за виза за проектиране

  - Урегулиране на поземлен имот (ПИ) с цел строителство

 • Изготвяне на проекти за тротоарно право, рекламни съоръжения и билбордове

  Рекламни проекти по части: архитектура, дизайн, конструкция, Ел., ПБЗ и други на:

  - рекламни елементи, информационни табели и фирмени надписи върху сгради;

  - самостоятелни рекламни съоръжения;

  - преместваеми обекти.

  Проектиране, дизайн и изработка на преместваеми обекти за:

  - търговска дейност на открито, павилиони за продажба на храни и напитки;

  - разполагане на подвижни съоръжения пред стационарни търговски обекти, щандове за храни и други стоки, хладилници;

  - разполагане на маси и столове за консумация на открито, подиуми;

  Схеми за поставяне

 • Предпроектни проучвания

  Предпроектното проучване представлява специално проучване, преди започване на мащабен проект, което има за цел да установи и документира доколко реализацията му е оправдана. Резултатите от това проучване се оформят под формата на доклад, въз основа на който се взимат конкретни решения за реализирането на инвестиционния проект или се спира работата по него. Ако проектът има добри изгледи за реализация, предпроектното проучване дава оценка на шансовете за успех и изработва възможните алтернативи и подход за това.

  Предпроектните проучвания включват:

  - Определяне на местоположението на обекта

  - Условия за застрояване съобразно действащите устройствени планове

  - Инженерингови проучвания като: геоложки, хидрогеоложки, геотехнически и др.

  - Геодезически проучвания

  - Технологични проучвания

  - Икономическа оценка

  - Проучвания при съществуващи сгради

  - Транспортно-комуникационен анализ